Створити обліковий запис

*

*

*

*

*

*

Статут організації

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЗА РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ ГЛОБИНЩИНИ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЗА РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ ГЛОБИНЩИНИ» (далі Організація) є неприбутковою громадською організацією, утвореною фізичними особами для здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів членів Організації; сприяння розвитку індивідуальної свободи та традиційних загальнолюдських і національних цінностей; відродження міста Глобине та району, вплив на стратегію та перспективи розвитку міста, встановлення системи громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики в Глобинському районі, здійснення громадського контролю щодо заходів запобігання корупції в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

1.2. Зазначена мета досягається у відповідності до вимог чинного законодавства України неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознакою чи політичними переконаннями.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом та діючими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.4. Організація утворена і діє за принципами добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЗА РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ ГЛОБИНЩИНИ»;

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГЛОБИНЩИНЫ»;

англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «PUBLIC RUH IS «FOR DEVELOPMENT AND PROSPERITY OF GLOBINSCHINI»

Скорочене найменування:

українською мовою – ГО «ГР «ЗА РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ ГЛОБИНЩИНИ»;

російською мовою – ОО «ОД «ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГЛОБИНЩИНЫ»;

англійською мовою – PО «PR «FOR DEVELOPMENT AND PROSPERITY OF GLOBINSCHINI».

Виходячи із своїх інтересів, Організація співпрацює і взаємодіє з політичними партіями, громадськими організаціями, господарськими товариствами, спортивними клубами та федераціями, підприємствами, установами та організаціями, профспілковими організаціями, органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, а також міжнародними і зарубіжними організаціями на основі рівноправності, невтручання у внутрішні справи і, як правило, на договірних засадах.

1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Організаційно-правова форма громадського об’єднання – громадська організація, яка є непідприємницьким товариством і не має на меті одержання прибутку.

1.7. Організація має право здійснювати відповідно до законодавства підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законодавством юридичні особи (товариства, підприємства), яка здійснюється для реалізації мети (цілі) Організації та сприяє її досягненню.

1.8. Створені Організацією юридичні особи (товариства, підприємства) можуть бути виконавцем державного замовлення відповідно до вимог чинного законодавства та положень цього Статуту.

1.9. Організація здійснює співробітництво з громадськими, недержавними та державними інституціями в Україні, з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями, інституціями, які мають подібні цілі та завдання з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.10. Організація має право від свого імені укладати угоди і здійснювати інші юридичні дії, набувати майнових та особистих немайнових прав.

1.11. Організація може мати бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням, символіку, емблему, інший розпізнавальний знак, прапор, які затверджуються вищим керівним органом Організації відповідно до Статуту. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.12. Організація має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації.

1.13. Організація має право надати згоду на використання зареєстрованої символіки Організації фізичним та юридичним особам відповідно до вимог чинного законодавства.

1.14. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства України. За фактом отримання такої фінансової підтримки подає та оприлюднює звіти про цільове використання цих коштів відповідно до чинного законодавства.

1.15. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.

1.16. Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність Організації, так само, як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та інших громадських об'єднань, не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.17. Умови оплати, режим роботи і соціального забезпечення співпрацівників апарату Організації встановлюються у відповідності з трудовими угодами, контрактами, чинним законодавством України про працю та іншими нормативно-правовими актами якими регламентуються ці питання.

1.18. Організація має право укладати договори з фізичними особами на використання їх праці, отримання послуг, а також цивільно-правові угоди з окремими фізичними та юридичними особами згідно положень чинного законодавства України.

1.19. Місцезнаходження Організації: 39000, Україна, Полтавська область, місто Глобине, вулиця Кооперативна, будинок 20.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Мета (цілі) діяльності організації: здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів членів Організації; відродження міста Глобине та району, вплив на стратегію та перспективи розвитку міста, встановлення системи громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики в Глобинському районі, здійснення громадського контролю щодо заходів запобігання корупції в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2.2. Напрямами діяльності Організації в межах чинного законодавства є:

2.2.1. Здійснення захисту та задоволення членами Організації своїх законних прав і свобод, спільних економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів.

2.2.2. Відродження міста Глобине та району, вплив на стратегію та перспективи розвитку міста шляхом координації діяльності членів Організації і залучення широкого кола громадян.

2.2.3. Покращення соціально – побутових, культурних, творчих, духовних та інших потреб громади, створення сприятливих умов для підвищення рівня соціально – економічного розвитку, ефективного використання внутрішнього потенціалу громади, розвитку, впровадження та захисту інтелектуальних здобутків членів громади.

2.2.4 Організація громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади, та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики в Глобинському районі.

2.3. Для досягнення мети (цілей) та реалізації напрямків Організація має право у встановленому законодавством порядку:

2.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), залучати громадян до діяльності в Організації шляхом впливу на формування ідейного світогляду, пропагувати підвищення рівня знань про організацію роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, стан виконання покладених на них завдань.

2.3.2. Здійснювати громадський контроль щодо заходів запобігання корупції в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2.3.3. Представляти і захищати права і законні інтереси членів Організації, ефективно підтримувати і допомоги членам при вирішенні нагальних питань діяльності Організації.

2.3.4. Звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.3.5. Одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.3.6. Брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.3.7. Проводити масові заходи у встановленому чинним законодавством порядку (збори, мітинги, тощо).

2.3.8. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.3.9. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.

2.3.10. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.3.11. Приймати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.3.12. Участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.3.13. Налагодження і встановлення партнерських відносин і зв’язків, розробка програм співробітництва та координувати їх виконання спільно з іншими громадськими організаціями в рамках громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади, та органів місцевого самоврядування, налагодження ділових контактів з українськими та зарубіжними підприємствами, фірмами, представництвами різної форми власності з питань діяльності Організації

2.3.14. Приймати участь в організації та проведенні культурно - просвітницької роботи у формі лекцій, семінарів, симпозіумів, засідань «круглого столу», конференцій, вечорів відпочинку, зустрічей з питань вивчення шляхів покращення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запобігання корупції в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування, застосування інноваційних технологій у напрямках діяльності Організації, сприяння створенню аудіо - відеотек тощо.

2.3.15. Створювати сучасну комп’ютерну базу даних з питань діяльності Організації, відкриття веб-сайту, здійснення видавничої діяльності у порядку визначеному чинним законодавством України, видання пізнавальної, просвітницької, навчальної та науково – методичної літератури, здійснення просвітницької діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної культури.

2.3.16. Брати участь в громадсько-культурних заходах, що проводяться в Україні і закордоном.

2.3.17. Сприяти залученню за допомогою широкої роз'яснювальної роботи добровільних пожертвувань українських та зарубіжних громадян, підприємств, організацій у будь який формі, не забороненій діючим законодавством, для використання на реалізацію статутної мети (цілі).

2.3.18. Засновувати госпрозрахункові установи та організації, товариства, підприємства, вступати в міжнародні громадські (неурядові) спілки, організації утворювати засоби масової інформації у порядку визначеному чинним законодавством України.

2.3.19. Реалізувати власні програми, проекти, заходи, організовувати районні акції із розвитку територіальної громади.

2.4. З метою виконання мети (цілей) і напрямків діяльності Організація у встановленому законодавством порядку:

2.4.1. Популяризує в громаді ідеї добропорядності, духовності, національних, культурних та сімейних цінностей, підвищення їх ролі у всебічному та гармонійному розвитку особистості, зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя;

2.4.2. Розробляє громадські антикорупційні програми;

2.4.3. Сприяє розвитку місцевого самоврядування в Глобиному та Глобинському районі, підвищення активності громадян у вирішенні місцевих проблем;

2.4.4. Утверджує та розвиває усі форми «прямої демократії» в місцевій громаді шляхом проведення загальних зборів громадян, впровадження місцевих ініціатив, проведення громадських слухань;

2.4.5. Проводить мирні публічні акції (заходи): збори, мітинги, вуличниі походи, демонстрації;

2.4.6. Організовує та проводить місцеві референдуми з питань, вирішення яких належить до компетенції громади;

2.4.7. Здійснює громадський контроль за діяльністю органів державної влади, в першу чергу органів місцевого самоврядування шляхом аналізу прийнятих рішень, їх оцінки, ознайомлення з громадськістю, прогнозування їх впливу на суспільство та висвітлення думки з приводу рішень та діяльності вказаних органів в ЗМІ, аналізує міські проблеми та розробляє пропозиції щодо їх вирішення і подання до місцевих органів влади для врахування;

2.4.8. Проводить громадські розслідування в межах діючого законодавства;

2.4.9. Висвітлює проблеми міста та району в ЗМІ;

2.4.10. Розробляє міські програми у сфері реорганізації житлового господарства в Глобинському районі;

2.4.11. Сприяє поліпшенню інвестиційного клімату району;

2.4.12. Сприяє прозорості у роботі органів місцевого самоврядування;

2.4.13. Проводить круглі столи з виборчого процесу, проблем виборчого права;

2.4.14. Розвиває та зміцнює зв’язки з міжнародними і національними об’єднаннями громадян;

2.4.15. Бере участь у розробці єдиної комплексної програми розвитку районного центру – міста Глобине та району;

2.4.16. Бере участь в організації та проведенні громадських досліджень, виданні методичної, довідкової інформації та інших друкованих матеріалів, згідно статутних цілей;

2.4.17. Ініціює запровадження спеціальних рубрик у засобах масової інформації та розповсюджує інформацію про свою діяльність;

2.4.18. Здійснює заходи по зміцненню територіальної громади м.Глобине та району;

2.4.19. Налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.4.20. Здійснює заходи по залученню ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ)

 

3.1. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18-річного віку, визнають мету (цілі), завдання, напрямки діяльності та Статут Організації, сприяють їх реалізації, забезпечують виконання завдань, приймають участь в діяльності Організації та сплачують членські внески. Членство у Організації є добровільним, індивідуальним.

3.2. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви кандидата в члени.

3.3. Заява про вступ у члени Організації повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце постійного проживання, рік народження, місце роботи та посаду, а також інші відомості за бажанням кандидата. Невід’ємною частиною заяви є дозвіл на обробку персональних даних.

3.4. Кандидат у члени Організації приймає принцип відсутності майнового інтересу, який передбачає, що члени (учасники) Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов’язаннями.

3.5. Рішення Правління про набуття кандидатом членства в Організації приймається на засіданні, але не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви.

3.6. Результати розгляду заяви повідомляються кандидату в десятиденний термін з моменту ухвалення рішення про набуття членства чи відмову в прийнятті у члени Організації. Кандидат вважається прийнятим в члени Організації після сплати вступного внеску.

3.7. Правління може прийняти додаткове рішення про зарахування в рахунок вступного внеску безкоштовно наданих Організації матеріальних цінностей (робіт, послуг).

3.8. Облік членів Організації здійснюється у Книзі реєстрації, оформленій відповідно до вимог законодавства (пронумерованій та прошитій належним чином).

3.9. Документом, який засвідчує членство в Організації, є «посвідчення члена ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ЗА РОЗВИТОК І ПРОЦВІТАННЯ ГЛОБИНЩИНИ», зразок якого затверджується Правлінням.

3.10. Членами Організації не можуть бути особи, які визнані в установленому Законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними, а також особи, які перебувають в Україні на незаконних підставах.

3.11. Членство в Організації припиняється: за власним бажанням (подання письмової заяви); за рішенням Правління при невиконанні прийнятих на себе зобов’язань по відношенню до Організації, за порушення Статуту та морально-етичних норм, не сумісних з членством в Організації, за відсутності сплати членських внесків протягом трьох місяців.

3.12. Обсяг прав і обов’язків членів Організації не обмежується Положеннями цього Статуту.

3.13. Члени Організації мають право: обирати і бути обраними до керівних органів; звертатись до керівництва за захистом своїх прав та інтересів; вільно брати участь у всіх видах діяльності; користуватися всіма формами допомоги від Організації; вільно висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо діяльності Організації; взяття участі у засіданнях Правління, Ревізійної комісії; вносити пропозиції щодо змін до Статуту; приймати участь у заходах і бути членом інших об’єднань; оскаржувати своє виведення з членів Організації; інші права, які передбачені чинним законодавством України.

3.14. Члени Організації зобов’язані: сприяти реалізації мети (цілей) діяльності Організації; підтримувати ідеї Організації; пропагувати мету (цілі) діяльності Організації; дотримуватись положень Статуту та виконувати рішення, які приймаються керівними органами Організації; повідомляти про участь у Загальних зборах членів протягом трьох днів після отримання інформації про їх проведення; виконувати прийняті на себе обов'язки по відношенню до Організації; сприяти Організації у реалізації статутних завдань; сплачувати членські внески у встановленому розмірі; утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальних збитків Організації або шкоди її суспільній репутації.

3.15. У разі вибуття члена Організації вступні і членські внески та добровільні пожертвування не повертаються.

 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори), які скликаються за рішенням Правління Організації не рідше одного разу на рік і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації.

4.1.1 До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань щодо: затвердження Статуту Організації і затвердження Статуту із змінами; утворення керівних органів Організації, обрання Голови Організації (Правління), членів Правління, Ревізійної комісії, визначення кількісного та персонального складу керівних органів управління, терміну повноважень; прийняття та затвердження Положення про Ревізійну комісію; визначення основних завдань і напрямків діяльності Організації, затвердження планів діяльності, звітів про їх виконання; розгляд скарг членів Організації щодо діяльності Голови Організації (Правління), прийняття відповідних рішень; прийняття рішень про залучення до матеріальної відповідальності посадових осіб Організації; прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, затвердження, розроблених Правлінням Статутів і Положень; прийняття рішень про припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізацію Організації, її відокремлених підрозділів, за поданням Голови Організації (Правління). вирішення інших питань відповідно до положень цього Статуту.

4.1.2. Загальні збори Організації чинні при наявності не менш двох третин усіх членів, згідно квотам, затвердженим Правлінням Організації.

4.1.3. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів присутніх. Кожний член Організації має один голос.

4.1.4. Питання щодо затвердження Статуту із змінами, припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менш двох третин присутніх членів. У ході Загальних зборів ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем.

4.1.5. Позачергові Загальні збори проводяться на вимогу Голови Організації (Правління) або не менш, як 1/10 членів Організації, а також з ініціативи двох та більше членів Ревізійної комісії Організації. Якщо вимогу 1/10 членів Організації не виконано, вони мають право самостійно скликати Загальні збори.

4.1.6. Про дату, час, місце, порядок денний Загальних зборів Голова повідомляє кожного члена Організації персонально, не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення шляхом письмового повідомлення, або телефонограмою, або електронною поштою з обов'язковим підтвердженням про отримання.

4.2. Вищим керівним органом в період між Загальними зборами є Правління Організації, яке утворюється Загальними зборами членів Організації, без обмеження щодо повторного переобрання всіх членів та голови.

4.2.2. До складу Правління Організації входять: Голова Організації (Правління), який очолює Правління та члени Правління.

4.2.3. Засідання Правління Організації проводяться раз в квартал і вважаються правомочними у присутності усіх її членів.

4.2.4. Кількісний та персональний склад Правління Організації може змінюватись шляхом кооптації. Рішення про ці зміни є чинними, якщо вони ухвалюються простою більшістю голосів членів Правління, за умови участі в голосуванні усіх його членів з подальшим затвердження Загальними зборами.

4.2.5. До компетенції Правління належить: розробка планів і напрямків діяльності Організації; визначення та формування бюджету Організації; затвердження зразків символіки, членського квитка Організації; розгляд питань щодо відкриття рахунків Організації в банківських установах; розгляд заяв кандидатів у члени Організації і прийняття відповідних рішень щодо прийняття та виключення з числа членів Організації; розпорядження майном Організації, включаючи фінансові кошти у межах своєї компетенції; прийняття рішень про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації; прийняття та затвердження Положення про відокремлені підрозділи Організації; визначення умов оплати праці Апарату Правління та Голови Організації (Правління); прийняття рішення про створення (заснування) юридичних осіб (товариства, підприємства), госпрозрахункових установ та організацій, розроблення їх Статутів і Положень з подальшим затвердженням Загальними зборами; призначення керівників (генерального директора, директора, їх заступників та головного бухгалтера), створених юридичних осіб (товариства, підприємства, установ, організацій); розгляд пропозицій (зауважень), заяв і скарг членів Організації та повідомлення про результати розгляду у встановленому законодавством України порядку; прийняття рішень про створення засобів масової інформації; здійснення контролю за виконанням рішень, які були прийняті Загальними зборами; встановлення вступних та щорічних членських внесків; прийняття рішень про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Організації, визначення порядку денного; розв'язання інших питань, що відповідають статутним завданням Організації.

4.2.6. Усі рішення Правління Організації, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів за умови участі у голосуванні усіх його членів.

4.3. Голова Правління є вищою виборною посадовою особою Організації.

4.3.1. Голова Організації (Правління): очолює Організацію та Правління; головує на засіданнях Правління та Загальних зборах; є розпорядником коштів та майна Організації; укладає угоди від імені Організації; здійснює представництво Організації у відносинах з державними і громадськими організаціями, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності та громадянами; затверджує штатний розклад Апарату (персоналу) Організації та створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств) госпрозрахункових організацій; несе персональну відповідальність за налагодження стосунків з представниками громадських організацій інших держав та міжнародними інституціями; приймає рішення з питань поточної діяльності Організації та контролює виконання цих рішень уповноваженими особами; звітує Загальним зборам про діяльність Організації за звітний період; готує доповіді, звіти про результати діяльності Організації, приймає на роботу та звільняє співробітників Апарату Організації; розглядає пропозиції (зауваження), заяви і скарги членів Організації та повідомляє про результати розгляду у встановленому законодавством України порядку; видає накази з питань діяльності Організації.

4.4. На період відсутності Голови Правління з будь-яких підстав призначений Головою член Правління очолює Організацію і виконує обов’язки Голови у межах визначених цим Статутом.

4.5. Ревізійна комісія Організації на чолі з головою здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа членів Організації.

4.5.1. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії може бути змінено шляхом кооптації. Рішення про ці зміни є чинними, якщо вони ухвалюються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, за умови участі в голосуванні усіх її членів з подальшим затвердженням рішення Загальними зборами

4.5.2. Термін повноважень Ревізійної комісії Організації становить три роки, без обмеження щодо повторного переобрання всіх членів та голови.

4.5.3. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії, порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію.

4.5.4. Положення про Ревізійну комісію приймається та затверджується Загальними зборами Організації.

4.5.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

4.5.6. Посадові особи і працівники Апарату Організації зобов'язані представляти Ревізійній комісії всі документи, необхідні для проведення перевірок.

4.5.7. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право: вимагати та отримувати від посадових осіб Організації, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів діяльності Організації, бухгалтерських та інших документів щодо здійснення фінансової діяльністі Організації, про залучення і використання коштів і майна; складати висновки і звіти за результатами перевірки фінансової діяльності Організації, створених нею підприємств, установ, організацій та подавати їх на розгляд Правління, Загальних зборів; за погодженням з Головою залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації, створених нею юридичних осіб.

4.6. Голова Ревізійної комісії в межах повноважень: затверджує порядок денний засідань Ревізійної комісії; скликає чергові та позачергові засідання Ревізійної комісії; організовує виконання рішень Загальних зборів, Ревізійної комісії; складає звіти, доповідає про результати проведених перевірок діяльності Загальним зборам, Правлінню; забезпечує виконання інших повноважень, визначених у Положенні про Ревізійну комісію.

4.7. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є чергові та позачергові засідання, які скликаються її Головою. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь усі її члени. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії.

4.8. Рішення та протоколи засідань Ревізійної комісії підписуються усіма присутніми членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може тимчасово делегувати свої повноваження Голові Ревізійної комісії, прийнявши відповідне рішення на засіданні. Зазначене рішення має містити термін, обставини, обсяг делегування повноважень з їх визначенням.

4.9. У разі неможливості скликання засідання Ревізійної комісії Головою про це невідкладно повідомляється Голова Організації (Правління).

 

 5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

 

5.1. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації на Загальних зборах членів Організації про проведену роботу.

5.2. Правління Організації один раз на рік звітує перед Загальними зборами Організації про проведену за рік роботу.

5.3. Ревізійна комісія Організації один раз на рік звітує про проведену роботу перед Загальними зборами Організації.

5.4. Відповідно до законодавства та визначених цим Статутом повноважень у процесі діяльності Організації можуть бути розроблені спеціальні положення щодо складання та подання звітності, порядку узагальнення звітної інформації та підведення підсумків діяльності керівних органів та посадових осіб Організації, створених нею юридичних осіб (товариства, підприємства), установ, організацій перед членами організації.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

6.1. Керівні органи зобов'язані розглядати пропозиції (зауваження), заяви і скарги членів Організації та повідомити про результати розгляду у встановленому законодавством України порядку.

6.2. Пропозиції (зауваження), заяви і скарги членів Організації можуть бути викладені усно під час прийому посадовою особою керівного органу або письмово з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.3. Скарги членів Організації розглядаються Загальними зборами, Правлінням, Ревізійною комісією. Скарга може бути надана безпосередньо під час проведення Загальних зборів.

6.4. Скарги членів Організації щодо фінансової діяльності Організації можуть розглядатися Правлінням, Ревізійною комісією у встановленому цим Статутом порядку.

6.5. Скарги членів Організації на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації обов’язково розглядаються на наступних Загальних зборах Організації, їх рішення є остаточним.

6.6. Скарга на дії посадової особи відокремленого підрозділу Організації, подається особисто Голові Організації.

6.7. Правові спори, які можуть виникати з приводу діяльності Організації розглядаються у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, реалізації мети (цілей), напрямків.

7.2. Організація володіє, користується і розпоряджається коштами та іншим майном, яке відповідно до чинного законодавства передане Організації його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариства, підприємства), установи, організації, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

7.3. У власності Організації можуть бути кошти, цінні папери та інше майно, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності.

7.4. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, активами і пасивами, майновими та немайновими правами через свої керівні органи в межах їх компетенції.

7.5. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане членами, набуті від вступних та членських внесків, надане як пожертвування громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах передбачених чинним законодавством.

7.6. Право власності Організації реалізовує його вищий керівний орган управління в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом Організації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого керівного органу Організації покладаються на Правління, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним Організацією.

7.7. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

7.8. Організація не відповідає за зобов'язаннями заснованих нею підприємств, установ та організацій, рівно як засновані Організацією підприємства, установи, організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

7.9. Майно Організації формується за рахунок: передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновників, членами або державою; внесків членів Організації; безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, в тому числі внески від спонсорів, меценатів; благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб; майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої підприємницької діяльності, створених Організацією юридичних осіб (товариства, підприємства), установ, організацій; інших джерел не заборонених законом.

7.10. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна, нематеріальних та інших активів, а також інші витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації статутної діяльності Організації.

7.11. Організація, засновані нею юридичні особи (товариства, підприємства), створені установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.12. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела формування і залучення коштів, майна і про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.

7.13. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у реалізації виконання спільних програм та проектів.

7.14. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні гарантії).

7.15. У разі прийняття рішення про реорганізацію Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗІДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

8.1. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням керівних органів Організації відповідно до цього Статуту без права набуття статусу юридичної особи.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації створюються при наявності не менш ніж 3 (трьох) членів.

8.3. Члени відокремлених підрозділів мають визначений цим Статутом обсяг прав та обов’язків членів Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про відокремлені підрозділи Організації, яке приймається та затверджується Правлінням.

8.5. Загальні збори відокремленого підрозділу Організації правомочні за умови присутності усіх членів. На Загальних зборах відокремленого підрозділу Організації мають право бути присутніми та приймати участь у вирішенні нагальних питань представники керівних органів, посадові особи Організації, члени інших відокремлених підрозділів або їх делегати.

8.6. Загальні збори відокремленого підрозділу скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Голови відокремленого підрозділу Організації. Позачергові загальні збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані на вимогу не менше 1/10 складу членів відокремленого підрозділу Організації.

8.7. Відокремлені підрозділи обліковуються Головою Організації. Керівники відокремлених підрозділів підзвітні Голові Органзіції.

8.8. Голова відокремленого підрозділу Організації обирається Загальними зборами Організації строком на 3 роки.

8.9. Рішення Загальних зборів відокремленого підрозділу Організації про обрання Голови відокремленого підрозділу затверджується Правлінням Організації.

8.10. Голова відокремленого підрозділу Організації здійснює:

8.10.1. Представництво відокремленого підрозділу Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

8.10.2. Вжиття заходів, спрямованих на реалізацію мети (цілей) та напрямків діяльності Організації відповідно до чинного законодавства та положень цього Статуту.

8.11. Голова Організації має право надати додаткові повноваження Голові відокремленого підрозділу, у зв’язку з чим видає довіреність.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

9.1. Зміни до Статуту Організації приймаються рішенням Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту.

9.2. Зміни до Статуту Організації повинні відповідати вимогам діючого та чинного законодавства.

9.3. Про зміни, що сталися в Статутних документах Організації уповноваженому органу реєстрації повідомляється у порядку передбаченому чинним законодавством.

9.4. Зміни до Статуту набувають чинності з моменту прийняття повідомлення про зміни до Статуту Організації реєструючим органом.

 

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ

 

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється: за рішенням прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу; - за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.3. Організація при прийнятті рішення про реорганізацію передає права та обов'язкі, що належать Організації, до її правонаступників.

10.4. Рішення про саморозпуск або реорганізацією Організації, приймається Загальними зборами відповідно до визначеного цим Статутом порядку.

10.5. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

10.6. У разі саморозпуску Організації його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

10.7. У разі прийняття рішення про реорганізацію Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10.8. Припинення діяльності Організації здійснюється ліквідаційною комісією. Персональний склад ліквідаційної комісії визначається Загальними зборами.

10.9. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив, здійснює заходи щодо припинення діяльності Організації та оформлення документів відповідно до чинного законодавства.

10.10. Майно та кошти Організації, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передаються подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

10.11. Якщо вартості майна Організації при здійсненні підприємницької діяльності і щодо якої прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Організації відповідно до чинного законодавства.

10.12. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

10.13. У разі прийняття судом рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

 

11.1. Питання не передбачені цим Статутом регламентуються згідно з чинним законодавством України та діючими міжнародніми договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

НАГОРУ